Soorten risico's en gevolgen

Soorten risico's en gevolgen

Een zwaar ongeval in een Sevesobedrijf kan gevolgen hebben voor de gezondheid en/of het milieu, zowel direct na de feiten als op langere termijn, zowel binnen het bedrijf als in de directe omgeving.

Diverse oorzaken kunnen aan de basis liggen van een industrieel ongeval, bv. tekortkoming van het systeem, een menselijke fout, kettingreactie (domino-effect) en kwaad opzet.

In het algemeen identificeren we vier soorten risico’s voor Sevesobedrijven:

flamme

Brandrisico
Wanneer producten ontvlammen, kan er brand ontstaan die grote thermische schommelingen kan veroorzaken, alsook tot brandwonden of verstikking kan leiden.

explos Ontploffingsrisico
Door een bepaalde mengeling van producten kan er een ontploffing ontstaan, als er plots gas vrijkomt of als men met explosieve producten werkt. Zo’n ontploffing kan brandwonden of verwondingen door scherven veroorzaken.
toxic Risico op toxische uitstoot

Gevaarlijke stoffen die zich door de lucht, in het water of in de grond verspreiden kunnen misselijkheid of vergiftiging veroorzaken bij mens of dier. Besmetting gebeurt door inhalatie, inname via de mond of aanraking. Toxische uitstoot kan ook andere gevolgen hebben, zoals bv. een geurhinder die over een ruime afstand kan worden waargenomen.

ecotox Ecotoxische risico

giftige uitstoot die gevolgen heeft voor het milieu, bv. water- of bodemverontreiniging

Elk type risico kan veroorzaakt worden door vaste stoffen, vloeistoffen of gassen, en kan verschillende effecten hebben.

Soort risico's Effect van het gevaarlijk fenomeen Gevolgen voor mensen
Brand (bv. ontvlambare vloeistoffen, vuurbal, fakkelbrand, gasbrand) Hitte Brandwonden
Ontploffing (BLEVE, VCE, ontploffing van een reservoir van gas onder druk)

Druk

Projectielen

Interne letsels aan de longen en de trommelvliezen

Gewonden door rondvliegende projectielen

(Eco)toxische vrijzetting (verlies van toxische stoffen, toxische rook)

Vergiftiging

Vervuiling milieu

Irritatie van de luchtwegen of van de huid