Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soorten risico's en gevolgen

Het sevesorisico is de kans dat er een zwaar ongeval plaatsvindt in een sevesobedrijf.

Een zwaar ongeval : 

 • kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een fout in het systeem, een menselijke fout, een kettingreactie.
 • heeft ernstige gevolgen voor het milieu, personen in het bedrijf of personen die rond het bedrijf wonen. Deze gevolgen kunnen onmiddellijk merkbaar zijn, of pas veel later.
   

Vier soorten risico's

Er zijn vier verschillende soorten risico’s in een sevesobedrijf:

Pictogram voor risico op brand

Risico op brand
Wanneer producten ontvlammen, kan er brand ontstaan. Dit kan leiden tot grote schommelingen in temperatuur, met andere risico’s als gevolg. Brand kan ook brandwonden veroorzaken of personen verstikken.  

Pictogram voor risico op ontploffing Risico op ontploffing:
Als men bepaalde producten mengt, kan er een ontploffing plaatsvinden, bijvoorbeeld als er plots gas vrijkomt of bij gebruik van explosieve producten. Zo’n ontploffing kan brandwonden of wonden door rondvliegende scherven veroorzaken. 
Pictogram voor risico op toxische uitstoot Risico op toxische uitstoot

Bij een toxische uitstoot verspreiden gevaarlijke stoffen zich door de lucht, in het water of in de grond. Dit kan mensen of dieren misselijk maken of vergiftigen. Je kan besmet geraken als je deze stoffen inademt, aanraakt of opeet, bijvoorbeeld na het eten van besmette groenten uit de tuin. Een toxische uitstoot kan ook andere gevolgen hebben, zoals een geurhinder die je over een ruime afstand kan waarnemen.

Pictogram voor ecotoxische uitstoot Ecotoxische risico

Een ecotoxisch risico is uitstoot van giftige stoffen met gevolgen voor het milieu, bv. vervuiling van water of bodem. 

Elk type risico kan veroorzaakt worden door vaste stoffen, vloeistoffen of gassen en kan verschillende effecten hebben.

Soort risico's Effect Gevolgen voor mensen
Brand (ontvlambare vloeistoffen, vuurbal, fakkelbrand, gasbrand) Hitte
 • Brandwonden
 • Verstikking 
Ontploffing (gasontploffing, ontploffing van een reservoir onder druk)
 • Druk
 • Projectielen
 • Interne letsels aan de longen en de trommelvliezen
 • Gewonden door rondvliegende projectielen
(Eco)toxische vrijzetting (verlies van toxische stoffen, toxische rook)
 • Vergiftiging
 • Vervuiling milieu
Irritatie van de luchtwegen of van de huid