Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wetgeving

Het ongeval nabij Seveso in 1976 gaf zijn naam aan een Europese richtlijn (1982), om het risico op industriële ongevallen te verkleinen.

De richtlijn heeft een dubbele doelstelling:

 1. ernstige ongevallen met gevaarlijke stoffen vermijden  (preventie);
 2. de gevolgen van zulke ongevallen voor mens en milieu beperken  (noodplanning).

Deze richtlijn legt preventieve veiligheidsmaatregelen op, zoals:

 • verplichtingen voor de uitbater van het bedrijf om
  • alle nodige maatregelen te nemen om zware ongevallen te voorkomen of gevolgen te beperken
  • een preventiebeleid op te stellen en uit te voeren
  • een intern noodplan op te stellen en uit te voeren
 • inspectieprogramma's. Per gewest is er een inspectieteam, dat bestaat uit gewestelijke en federale inspecteurs. Zij controleren regelmatig sevesobedrijven tijdens proactieve inspecties en opvolginspecties. 
 • ruimtelijke ordening. Elk sevesobedrijf moet een milieuvergunning krijgen, alvorens de exploitatie kan worden opgestart.
 • informatie aan de bevolking. Op deze website kan je alle nodige informatie over het sevesorisico vinden. Iedere vijf jaar is er ook een informatiecampagne. 
 • organisatie van de hulpverlening. De provinciegouverneurs zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Seveso voor hoge drempelinstellingen.

Seveso III-Richtlijn

In 2012 kreeg de oorspronkelijke Europese richtlijn een update in de Seveso III-richtlijn. De richtlijn bevat nieuwe regels, om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen beter te beheren.

De nieuwe richtlijn:

 • is afgestemd op de CLP-verordening. CLP staat voor classification, labelling & packaging (indeling, etikettering en verpakking). Deze reglement bepaalt hoe je chemische stoffen moet indelen, etiketteren en verpakken. 
 • geeft het publiek meer toegang tot informatie over het milieu en betrekt hen bij de besluitvorming. Het publiek kan zijn mening geven over nieuwe vestigingen, wijzigingen aan ondernemingen en externe noodplannen.
 • voert een systeem van inbreuken tegen de richtlijn in. 

Vertaling naar het Belgisch recht

Om het risico op zware industriële ongevallen in België te beperken, bestaat er een samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit samenwerkingsakkoord trad op 10 juni 2016 in werking en zet de Europese Seveso III-Richtlijn (2012) en het Verdrag van Helsinki (1992) om naar het Belgische recht.