Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gevaarlijke stoffen

Er zijn verschillende soorten gevaarlijke stoffen. 

Als er een gevaarlijke stof vrijkomt bij een industrieel ongeval, zijn de gevolgen afhankelijk van: 

 • de eigenschappen van de stof
 • de toestand ervan (gas, vloeistof, vaste stof) 
 • de omgeving waarin die stof vrijkomt

Er zijn verschillende soorten gevaarlijke stoffen. In de sevesowetgeving kan je ze terugvinden:

De indeling van gevaarlijke stoffen gebeurt op basis van een systeem van de Verenigde Naties, dat over heel de wereld hetzelfde is. Er bestaat ook een Europese verordening die ervoor zorgt dat gevaarlijke stoffen in Europa een uniform etiket en markering krijgen. 

Gevarencategorie Risico's
(Zeer) toxisch
 • (Zeer) toxisch bij inademing
 • (Zeer) toxisch door contact met het water
Oxiderend
 • Kan een brand veroorzaken
 • Bevordert de ontvlamming van de brandmaterie
 • Kan in combinatie met brandbare materialen ontploffen
Ontplofbaar (Groot) ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken
(Licht/zeer licht) ontvlambaar
 • Ontvlambaar
 • Licht ontvlambaar
 • Zeer licht ontvlambaar
 • Spontaan brandbaar in contact met de lucht
Gevaarlijk voor het milieu
 • Zeer giftig voor organismen die in water leven
 • Hevige reactie in contact met water
 • Giftige gasvorming in contact met water

Lees hier meer over de gevaarlijke stoffen in sevesobedrijven.