Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

 

Als er een gevaarlijke stof vrijkomt bij een industrieel ongeval, zijn de gevolgen afhankelijk van de eigenschappen van de stof, de toestand ervan (gas, vloeistof, vaste stof) en de omgeving waarin die stof vrijkomt.      

Er zijn verschillende soorten gevaarlijke stoffen. In de Seveso-wetgeving worden ze ofwel bij naam genoemd (bijlage 1, deel 1) ofwel ingedeeld naar gelang hun eigenschappen, bv. toxisch, explosief, oxiderend, etc. (bijlage 1, deel 2).

In de nieuwe Seveso III-wetgeving gebeurt de classificatie van de gevaarlijke stoffen op basis van het GHS-systeem, oftewel Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Dit systeem is door de Verenigde Naties overeengekomen en dus wereldwijd geharmoniseerd. Sinds de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) is het GHS-systeem voor uniforme kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten ook ingevoerd in Europa.

Etikettering gebeurt op basis van:

  • Één of meer pictogrammen of gevaarsymbolen, in functie van de gevarenklasse
  • Een signaalwoord (“gevaar” of “waarschuwing”, naargelang de gevarencategorie van de stof)
  • Een of meer gevarenaanduidingen, die de risico’s van de stof beschrijven in relatie tot de gevarenklasse en –categorie
  • Een of meer veiligheidsaanbevelingen die veiligheidsvoorschriften geven voor het omgaan met de stof
Gevarencategorie Risico's
(Zeer) toxisch

(Zeer) toxisch bij inademing

(Zeer) toxisch door contact met het water

Oxiderend

Kan een brand veroorzaken

Bevordert de ontvlamming van de brandmaterie

Kan in combinatie met brandbare materialen ontploffen

Ontplofbaar (Groot) ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken
(Licht/zeer licht) ontvlambaar

Ontvlambaar

Licht ontvlambaar

Zeer licht ontvlambaar

Spontaan brandbaar in contact met de lucht

Gevaarlijk voor het milieu

Zeer giftig voor organismen die in water leven

Hevige reactie in contact met water

Giftige gasvorming in contact met water

Er bestaan ook verschillende databanken van gevaarlijke stoffen, die door de brandweer geconsulteerd kunnen worden, bv. ERIcards.