Sevesofonds

Sevesofonds

De Seveso-Richtlijn is opgesteld om ernstige ongevallen met gevaarlijke stoffen vermijden en de gevolgen van zulke ongevallen voor mens en milieu beperken.

Om aan die doelstellling te voldoen, werden twee fondsen gecreëerd:

  • Fonds voor de preventie van zware ongevallen, voorzien in de begroting van de FOD Wergelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Fonds voor risico’s van zware ongevallen, beheerd door Algemene Directie Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken)

De exploitanten van de hogedrempelinstellingen worden heffingen opgelegd, om inkomsten voor de twee fondsen te genereren. Hoe groot de heffing is, is afhankelijk van de indeling van de risico’s van de gevaarlijke stoffen in dat bedrijf. 

Het fonds voor de risico’s van zware ongevallen dekt de kosten voor de externe noodplanning van de hogedrempelbedrijven, bvb. opstellen van externe noodplannen, organiseren van oefeningen, informeren van de bevolking, ed. Ook de realisatie van informatiecampagnes, de aankoop en het onderhoud van specifiek interventiemateriaal, de databank over gevaarlijke stoffen voor de brandweer e.a. worden via deze weg gefinancierd. Het budget wordt ter beschikking gesteld van de diensten die actief zijn rond noodplanning op federaal, provinciaal & gemeentelijk vlak. Zij maken hier, via vastomlijnde procedures, gebruik van.